ABOUT UNI

UNI-Living ถูกก่อตั้งขึ้นโดยสถาปนิก ด้วยความตั้งใจที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อในคุณค่าของการออกแบบ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่ายแต่มีรายละเอียด ที่ไม่ใช่แค่เพียงมอบความสวยงามเท่านั้นแต่รวมไปถึงการสร้างให้เกิดการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์กับรายละเอียดของการใช้ชีวิต ในการออกแบบสร้างสรรสิ่งที่เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้

เราพัฒนาคุณภาพในชีวิตให้ดีขึ้นได้

UNI-Living ถูกก่อตั้งขึ้นโดยสถาปนิก ด้วยความตั้งใจที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อในคุณค่าของการออกแบบ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่ายแต่มีรายละเอียด

เราออกแบบอย่างตั้งใจ

UNI-Living ถูกก่อตั้งขึ้นโดยสถาปนิก ด้วยความตั้งใจที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อในคุณค่าของการออกแบบ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่ายแต่มีรายละเอียด